BÁNH MÌ GREAT

Location: Lũy Bán Bích / Nguyễn Văn Nghị